Samfundsfag

Disse samfundsfagsøvelser giver kursisterne mulighed for at træne kernestoffet med grundlæggende faglige elementer fra politik (ideologier), økonomi (det økonomiske kredsløb samt finanspolitik og strukturpolitik) og sociologi (de tre samfundstyper). Som tværgående element er det muligt at arbejde med velfærdsmodellerne.

Undervisningsmaterialet er udviklet til Samfundsfag C-niveau, men kan også anvendes på B-niveau. Det kan benyttes i forbindelse med almindelig holdtilrettelæggelse, men også i forbindelse med rene e-læringsforløb.

Se materialet

Større skriftlig opgave (SSO)

SSO-materialet består af en guide til selve skriveugen, en oversigt over SSO-processens faser, en skabelon til brug inden, under og efter vejledermøderne og en emnebank med oversigt over fagligt valide emner.

Materialerne ønsker at støtte og organisere kursistens studieproces (søge efter materialer, læse, skrive, tage noter mv.) frem mod SSO-skriveugen og er til anvendelse i hele vejledningsperioden. Målet er at vejlede kursisten i en frugtbar retning på centrale tidspunkter i processen og give svar på ofte stillede spørgsmål.

Se materialet

Oversigt: Fysik

Denne materialesamling til Fysik C fokuserer på grundlæggende fysikfærdigheder af matematisk karakter: omregning mellem enheder, algebraisk manipulation af fysikfaglige formler, eksponentiel notation, dekadiske præfikser m.m.

Gå med i laboratoriet og se hvordan almindelige fysikforsøg udføres. Få forklaret teorien bag eksperimenterne og bliv bedre til at skrive en fysikrapport. Kursister kan på egen hånd repetere eksperimentelt arbejde fra koncentrerede laboratoriekurser via 12 interaktive videoer.

Materialerne egner sig til holdundervisning, fjernundervisning og flipped classroom. De forskellige øvelser kan benyttes uafhængigt af hinanden, og der er forskellige sværhedsgrader til forskellige kursisters behov.

Se materialet

Oversigt: Biologi

Biologimaterialet består af en interaktiv model af søen som økosystem, en video om proteinsyntese og tre øvelser om henholdsvis transskription, translation og mutationer.

Materialet er udviklet med sigte på at hjælpe kursister og undervisere med nogle af de sværeste områder i biologi, som man ofte mangler materialer til. Objekterne kan benyttes i forbindelse med både rene e-læringsforløb, men også i klasseundervisning og i flipped-classroom undervisning samt til selvstudie. der træner kursistens evne til at foretage selvstændig undersøgelse og refleksion.

Se materialet

Oversigt: Geografi

Geografi-materialet består af en interaktiv model af kulstofkredsløbet og interaktive øvelser om corioliseffekten og stigningsregn og en øvelse i figurlæsning.

Materialet indeholder også en feltundersøgelse af et vandløb. Her kan man se undersøgelsen blive gennemført og hente data fra denne, som kan bruges til at udarbejde en rapport ud fra.

Rapportskabelonen kan også bruges på andre data og videoerne kan f.eks. bruges som introduktion til et hold som selv skal ud og udføre en tilsvarende øvelse.

Se materialet

Oversigt: Kultur- og samfundsfag

Dette læringsmateriale til Kultur- og samfundsfaggruppen fokuserer på fagenes samspil og har til formål at styrke kursistens undersøgende og problemorienterede arbejde med stoffet.

Materialet indeholder både øvelser, der introducerer kursisten til fagpakkens grundlæggende fokus og arbejdsformer, og øvelser, der træner kursistens evne til at foretage selvstændig undersøgelse og refleksion.

Se materialet

Oversigt: Dansk

Disse læringsmaterialer til Dansk A har som mål at understøtte de skriftlige kompetencer, skrivelyst, sproglig bevidsthed og fornemmelse for kommunikation i forskellige mediale sammenhænge.

Hensigten er at fremme kreativitet og en legende tilgang til sproget og det skriftlige arbejde.

Se materialet

Oversigt: Historie

Temaet for denne materialesamling er “Samfund, familie og individ i Danmark”. Læringsobjekterne træner kildeanalyse, informationssøgning og problemformulering - stilladseret og differentieret.

Materialerne kan anvendes i forskellige sammenhænge uafhængigt af forløb - til både holdundervisning og fjernundervisning.

Se materialet

Oversigt: Kemi

Dette undervisningsmateriale er udviklet til kemi på c-niveau, men kan også anvendes på andre niveauer. Materialet er udviklet med sigte på at hjælpe kursister og lærere med de svære områder i kursisternes forståelse af kemifaget.

Læringsobjektene består derfor af konkrete øvelser, hvor kursisten træner symboler, ionforbindelser og bundfældning. Film kontekstualiserer øvelserne gennem visualiseringer og konkrete eksempler.

Se materialet

Oversigt: Engelsk

Dette engelskmateriale ønsker at tilgodese både kursisternes læreprocesser og undervisernes behov i f.t. fleksible materialer. De enkelte læringsobjekter kan anvendes i traditionel e-undervisning - og kan også indgå i klasseundervisning.

Materialesamlingens fokus er filmanalysens begrebsapparat.

Se materialet